งบการเงิน คืออะไร มีกี่แบบ

ในการลงทุนหุ้น อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถที่จะสร้างกำไร ได้อย่างยั่งยืนนั้น สิ่งที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด อย่างหนึ่งคือการรู้จักอ่านงบการเงินให้เป็นครับ โดยงบการเงินที่สำคัญมีอยู่หลายประเภท ดังนี้

– งบดุล : หรืองบแสดงฐานะการเงิน เป็นส่วนที่ใช้บอกฐานะทางการเงินของกิจการ ว่ามีหนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และสินทรัพย์มากน้อยเท่าไหร่ จะเป็นตัวบอกได้ว่ากิจการนั้นๆ มีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร มีหนี้มากน้อยแค่ไหน มีสินทรัพย์ของกิจการมากเท่าไหร่ เป็นต้น

– งบกำไรขาดทุน : เป็นงบที่ใช้บอกถึงการดำเนินงานของกิจการ ว่ามีกำไรเท่าไหร่ หรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน เป็นตัวที่บอกถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานของกิจการ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

– งบกระแสเงินสด : เป็นงบที่จะใช้แสดงถึงรูปแบบการรับมาและจ่ายไปของเงินสดในกิจการ มาจากกิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมจัดหาเงิน , กิจกรรมการดำเนินงาน และกิจกรรมการลงทุนต่างๆ

– งบแสดงส่วนของเจ้าของ : หมายถึงงบการเงิน ที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเจ้าของกิจการ ในรอบบัญชีนั้นๆ

– หมายเหตุประกอบงบการเงิน : หมายถึง ส่วนที่จะแสดงข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ที่ไม่ได้อยู่ในงบการเงิน

เมื่อเรารู้จักงบการเงินแต่ละประเภท และสามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ ย่อมจะทำให้สามารถมองเห็นถึงพื้นฐาน และความสามารถของบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะทำให้คุณพิจารณาลงทุนกับหุ้นของบริษัทนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุน และทำกำไรในระยะยาวได้นั่นเอง

About ไบนารี่ ออฟชั่น

View all posts by ไบนารี่ ออฟชั่น →